hamerla
  • title: hamerla
  • note:
    bezdroza jak malowane
henry davuds gunzarowka w pewnym barzehamerla